Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP prosi o wsparcie dla żony kolegi strażaka

GIS_aktualnosci_koronawirus

GIS cover2 1140x520

koronawirus_informatorKW_contenttop

koronawirus2

Koronawirus_przydatne_materialy

OLK 2020 CV info2

stop_pozarom_traw_contenttop

stop los

Błonkoskrzydłe_contenttop

osa blonkoskrzydle

Wydziały komendy

Wydział Operacyjno - Szkoleniowy 

Naczelnik wydziału -   

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Dyspozytor - st. asp. Mikołaj Kicki

Dyspozytor  - st. ogn. Andrzej Śledziński

Dyspozytor - mł. ogn. Leszek Kuderski

Dyspozytor - st. sekc. Maksymilian Wrzesiński

Sekcja finansów

st. ogn. mgr Magdalena Kosiorowska

Marzena Golińska

Samodzielne Stanowisko Pracy ds organizacyjno - kadrowych

mł. ogn. mgr Joanna Szulc

Sekcja ds kontrolno - rozpoznawcze

Kierownik sekcji: st. kpt. mgr inż. Piotr Musielak

Młodszy technik: sekc. mgr Paweł Gawarecki

Sekcja ds kwatermistrzowsko - techniczne

Starszy technik: ogn. Magdalena Lis

Starszy inspektor: inż. Michał Tunkiewicz

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP

kpt. mgr Daniel Pawłowski

Z-ca Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego PSP

 st. kpt. mgr inż. Piotr Musielak

Historia

DZIEJE USTROJOWE
KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ŚRODZIE WLKP.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. zwana dalej KPPSP jest kontynuatorką działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej, które funkcjonowały na terenie powiatu średzkiego od roku 1950 do chwili obecnej.
Utworzenie średzkiej KSP sięga początku lat pięćdziesiątych, kiedy to uchwalona 4 lutego 1950 roku Ustawa o ochronie przeciwpożarowej ustanowiła państwowe organy ochrony przeciwpożarowej zwane komendami. W tymże roku na mocy w/w Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 19.07.1950 roku w sprawie organizacji komend straży pożarnych (Dz.U.R.P. 1950, poz. 292) rozpoczyna działalność Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Środzie Wlkp. jako referat Wydziału Gospodarki Komunalnej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Funkcjonuje wówczas pod pełną nazwą „Powiatowa Komenda Straży Pożarnych przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Środzie Wlkp.” Głównym zadaniem Komendy była praca z ochotniczymi strażami pożarnymi
w zakresie działalności operacyjnej oraz czynności prewencyjne i kontrolne.
W roku 1952 Zarządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej ustalono, że
w miastach powiatowych należy zorganizować punkty alarmowo – dyspozycyjne, bazy konserwacji i naprawy sprzętu pożarniczego, zwane pogotowiem zawodowym, których stan liczebny personelu miał wynosić trzy osoby. W Środzie Wlkp. takie pogotowie utworzono 16 października 1952 roku. Pogotowie w obsadzie – jeden telefonista i dwóch kierowców funkcjonowało na bazie sprzętowej i lokalowej średzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Przeobrażenia jakie dokonały się w połowie lat siedemdziesiątych – likwidacja powiatów – zrodziły potrzebę dostosowania organizacji i zasad działania jednostek ochrony przeciwpożarowej do nowego podziału administracyjnego.
Na mocy Ustawy z dnia 12 czerwca 1975 roku o ochronie przeciwpożarowej oraz Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku w sprawie ustalenia sieci Komend Rejonowych Straży Pożarnych tworzone zostają komendy rejonowe. Od 1 czerwca 1975 roku do 31 grudnia 1976 roku jednostka straży pożarnej w Środzie Wlkp. podlegała Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych we Wrześni.

Z dniem 1 stycznia 1977 roku utworzona zostaje Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Środzie Wlkp., w skład której wchodzi Zawodowa Straż Pożarna. Komendant Rejonowy pełni jednocześnie obowiązki Komendanta Zawodowej Straży Pożarnej. Obszarem działania komendy były: miasto i gmina Środa Wlkp. oraz gminy Kleszczewo, Krzykosy, Nowe Miasto i Zaniemyśl. Komenda liczyła wówczas 28 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych.
Funkcjonująca do 1992 roku Komenda Rejonowa była jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej rządowej administracji ogólnej, działającą na mocy Ustawy z dnia 12 czerwca 1975 roku. Wewnętrzna struktura dzieliła ją na stanowiska pracy umożliwiające wykonywanie zadań ciążących na Komendancie Rejonowym Straży Pożarnych. Służbę pełnili w niej funkcjonariusze w systemie trzyzmianowym w składzie siedmiu strażaków i ósmy dyspozytor.
Rok 1992 to czas kolejnych przeobrażeń. 1 lipca tego roku zostaje zorganizowana Państwowa Straż Pożarna. Komendzie podlegają dwie powołane Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze w Środzie Wlkp. i Śremie. Obszar operacyjnego działania KRPSP obejmował dwa rejony administracyjne w skład których wchodziły miasta Środa Wlkp., Śrem, Kórnik, Dolsk, Książ Wlkp., Czempiń, Mosina, Puszczykowo oraz gminy Nowe Miasto, Krzykosy, Zaniemyśl i Brodnica. Organizacyjne podporządkowanie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Śremie trwa do lipca 1997 roku, kiedy to powołany zostaje tam Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Nadzór operacyjny sprawowany jest jednak do czasu nowej reformy administracji publicznej tj. do 31 grudnia 1998 roku. W okresie tym zbudowano fundamenty działającego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Reforma administracji publicznej, która weszła w życie 1 stycznia 1999 roku skutkuje kolejnymi zmianami organizacyjnymi. Powołana zostaje w Środzie Wlkp. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej obejmująca zakresem swojego działania nowoutworzony powiat średzki. Jest to teren liczący ponad 54 tys. mieszkańców
i obejmujący miasto i gminę Środa Wlkp. oraz gminy Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto i Zaniemyśl. W 2006r strukturę komendy stanowią następujące komórki organizacyjne:
1. Wydział Operacyjno - Szkoleniowy w tym Stanowisko Kierowania Komendanta
Powiatowego oraz Stanowisko do Spraw Obronnych,
2. Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy, w tym Stanowisko Pracy Służby BHP,
3. Wydział Organizacyjno - Kadrowy,
4. Wydział Finansów,
5. Wydział Kwatermistrzowsko – Techniczny,
6. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza.
W zakresie funkcjonowania systemu kancelaryjnego do 1975r. stosowany był wykaz akt obowiązujący w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Środzie Poznańskiej. Następnie obowiązywał jednolity rzeczowy wykaz akt dla urzędów terenowych organów administracji państwowej. Zaś od 01 stycznia 1986r zaczął obowiązywać jednolity rzeczowy wykaz akt dla Komend Wojewódzkich
i Rejonowych Straży Pożarnych. Wraz z powstaniem Państwowej Straży Pożarnej jednolite rzeczowe wykazy akt dla Państwowej Straży Pożarnej wchodziły w życie zarządzeniem lub decyzją Komendanta Głównego PSP. Oparte były na systemie kwalifikacji dziesiętnym i stanowiły jednolitą, rzeczową i niezależną od struktury komendy kwalifikację akt powstałych w trakcie jej działalności oraz zawierają ich kwalifikację archiwalną. Pierwszym obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt w PSP był wykaz z 1992, następnie zmieniany w 1994r, 1996r, 1998r, 2001r., 2004r., 2005r., 2007r. oraz aktualnie obowiązujący z 2013r. W komendzie obowiązuje ponadto instrukcja kancelaryjna dla jednostek organizacyjnych PSP z 2013r. Od początku istnienia do chwili obecnej w Komendzie stosowany jest mieszany system kancelaryjny. Sekretariat Komendy rejestruje korespondencję w dzienniku podawczym, następnie za pokwitowaniem przekazuje je poszczególnym komórkom organizacyjnym. Tam są one rejestrowane w spisach spraw jako sprawy, a nie pojedyncze pisma.

 

HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ OD POWSTANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (OD 1992R.)

 

Na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
z dniem 1 lipca 1992 roku zostaje powołana w Środzie Wielkopolskiej Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej. Komendzie podlegają dwie powołane Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze w Środzie Wlkp. i Śremie. Obszar operacyjnego działania Komendy Rejonowej PSP obejmował dwa rejony administracyjne w skład których wchodziły miasta Środa Wlkp., Śrem, Kórnik, Dolsk, Książ Wlkp., Czempiń, Mosina, Puszczykowo oraz gminy Nowe Miasto, Krzykosy, Zaniemyśl i Brodnica. Organizacyjne podporządkowanie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Śremie trwa do lipca 1997 roku, kiedy to powołany zostaje tam Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Nadzór operacyjny sprawowany jest jednak do czasu nowej reformy administracji publicznej tj. do 31 grudnia 1998 roku. W okresie tym zbudowano fundamenty działającego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Pierwszym Komendantem Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej zostaje
bryg. poz. inż. Stefan Kalak, natomiast Dowódcą JRG kpt. Marian Przewoźniak.
Powołanie z dniem 1 marca 1996r. bryg. Stefana Kalaka na Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu skutkuje zmianą na stanowisku Komendanta Powiatowego, którym zostaje dotychczasowy Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej – st. kpt. inż. Marian Przewoźniak Uroczystego wręczenia aktu powołania na stanowiska Komendanta Powiatowego i Zastępcy dokonuje Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu – st. bryg Ryszard Kamiński oraz Starosta Średzki – mgr inż. Ryszard Węgłowski.
W związku z powyższą zmianą, z dniem 1 kwietnia 1996r. nowym Dowódcą JRG w Środzie Wlkp. zostaje asp. sztab. Mirosław Frąckowiak.
Reforma administracji publicznej, która weszła w życie 1 stycznia 1999 roku skutkuje kolejnymi zmianami organizacyjnymi. Powołana zostaje w Środzie Wlkp. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej obejmująca zakresem swojego działania nowoutworzony powiat średzki. Jest to obszar o powierzchni ok. 62 330 ha, zamieszkiwany przez ponad 54 tys. mieszkańców i obejmujący miasto i gminę Środa Wlkp. oraz gminy Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto i Zaniemyśl. Od 2009r strukturę komendy stanowią następujące komórki organizacyjne:
1. Wydział Operacyjno - Szkoleniowy w tym Stanowisko Kierowania
Komendanta Powiatowego, Stanowisko do Spraw Obronnych, oraz
Stanowisko Pracy Służby BHP,
2. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno - Rozpoznawczych,
3. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno – Kadrowych,
4. Sekcja Finansów,
5. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kwatermistrzowskich,
6. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Technicznych,
7. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza.
Pierwszym obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt w PSP był wykaz z 1992, następnie zmieniany w 1994r, 1996r, 1998r, 2001r, 2004r., 2005r, 2007r, oraz aktualnie obowiązujący z 2013r. W komendzie obowiązuje ponadto instrukcja kancelaryjna dla jednostek organizacyjnych PSP z 2013r. Od początku istnienia do chwili obecnej w Komendzie stosowany jest mieszany system kancelaryjny. Sekretariat komendy rejestruje korespondencję w dzienniku podawczym, następnie za pokwitowaniem przekazuje je poszczególnym komórkom organizacyjnym. Tam są one rejestrowane w spisach spraw jako sprawy, a nie pojedyncze pisma.
Kalendarium najważniejszych wydarzeń i akcji:

 • 08.1992r. - działania ratowniczo – gaśnicze podczas pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej,
 • 07.1997r. – udział w działaniach ratowniczych na terenie województwa dolnośląskiego podczas powodzi, która nawiedziła południowo – zachodnią część kraju,
 • 24.12.1997r. – tragiczny wypadek drogowy we Włostowie,
 • 04.07.1999r. – I Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze,
 • 12.11.1999r. – z inicjatywy średzkich firm Decora i Aquaform oraz niemieckiej firmy Duser średzka Komenda wzbogaca się o drabinę mechaniczną SD – 30. Uroczystego przekazania dokonują sponsorzy – Hanz Duser i Włodzimierz Lesiński w dniu 12 listopada 1999r. w siedzibie Komendy. W uroczystości bierze również udział Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu bryg Jan Naranowicz oraz przedstawiciele średzkich władz.
 • 06.05.2000r. – Uroczysty Jubileusz 70 – lecia OSP w Winnej Górze oraz 50 – lecia OSP Chocicza i Chudziece.
 • 12.09.2000r. – reprezentacja KP PSP bierze udział w Eliminacjach Halowych Mistrzostw Wielkopolski w Piłce Nożnej w Kazimierzu Biskupim, gdzie wywalcza zaszczytne III miejsce.
 •  07.2000r. – poświęcenie repliki sztandaru OSP z 1924 r. połączone z uroczystym przekazaniem naczelnikowi OSP Środa Wlkp.
 • 10.2000r. – Komenda przechodzi pierwsze etapy remontu. Przedsięwzięcia dotyczą wymiany bram garażowych na automatycznie uchylne, wyposażenia stanowisk garażowych w instalację odprowadzania spalin, remont pomieszczeń biurowych, szatni, sypialni podziału bojowego oraz świetlicy.
 • 10.2000r. – działania ratownicze w związku z wypadkiem drogowym – samochód ciężarowy najechał na skład kolejki wąskotorowej.
 • 17.01.2001r. – uroczyste przekazanie zestawu ratowniczego R1 oraz kompletu szyn usztywniających. Sprzęt przekazała firma Knott ze Zdziechowic.
 • lato 2001r. – przedstawiciele JRG biorą udział w usuwaniu skutków powodzi w Nowym Sączu i Gdańsku.
 • 20.10.2001r. – ma miejsce I Powiatowy Zjazd OSP
 • jesień 2001r. – następuje oddanie do użytku nowej Kotłowni Gazowej. Inwestycja ta była możliwa dzięki pozyskaniu środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W uroczystym otwarciu uczestniczyli: Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg mgr inż. Wojciech Mendelak, Vice Prezes WFOŚiGW w Poznaniu, Starosta i Vice Starosta Średzki oraz Burmistrz naszego miasta.
 • 07.12.2001r. – Komenda wzbogaciła się o tester do badania szczelności masek aparatów oddechowych.
 • 12.2001r. – Komenda odnotowała 2 informacje o podejrzanych przesyłkach listownych z Indii. Strażacy zabezpieczyli przesyłki i przekazali do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Środzie Wlkp. w celu wykonania badań laboratoryjnych na obecność wąglika.
 • 12.2001r. – działania ratowniczo – gaśnicze podczas groźnego wypadku w okolicach Murzynowa Leśnego – wypadnięciu z drogi i przewróceniu uległa autocysterna. Wydobycie i odholowanie wymagało specjalistycznego ciężkiego samochodu ratownictwa drogowego oraz 40 – tonowego dźwigu przybyłych z poznańskich JRG.
 • 30.01.2002r. – Narada roczna podsumowująca działalności KP PSP z udziałem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu nadbryg. Ryszarda Kamińskiego
 • 29.05.2002r. – uroczyste pożegnanie Zastępcy Komendanta Powiatowego bryg inż. Władysława Olesiaka
 • 01.07.2002r. – objęcie funkcjo Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. przez mł. bryg. mgr Waldemara Stypińskiego.
 • 21.07.2002r. – działania ratowniczo – gaśnicze podczas pożaru szybu gazowego w Wierzchowicach koło Milicza.
 • 22.10.2002r. – Nowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 22 października uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu nadbryg. Ryszard Kamiński oraz Starosta Średzki Ryszard Węgłowski, aktu poświecenia CPR dokonał ks. Lech Otta.

W minionych latach dokonano wielu remontów i modernizacji. Dzięki temu w roku 2004 budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie wygląda tak (zdjęcie z 25.10.2002 r.) :

 • 02.06.2004r. – działania ratowniczo – gaśnicze w miejscowości Krzykosy. Doszło do pożaru dużego budynku inwentarsko-gospodarczego, spaleniu uległo: dach budynku, instalacja elektryczna, bramy, przyczepa , 3szt. trzody chlewnej, około 3 t słomy.
 • 07.2004r. - Zaprószenie ognia przez nieznanego sprawcę było przyczyną pożaru dużego zboża na pniu oraz słomy po kombajnie. Wielkość pożaru wyniosła 15 ha. W działaniach trwających ponad 3 godziny udział brały trzy samochody i 10 osób JRG oraz siedem samochodów i 35 osób OSP. Działania SP wspomagały ciągniki z pługami, które dokonały oborania pogorzeliska oraz śmigłowiec, wykonując około 10 zrzutów wody.
 • 26.06.2005r. – IV Powiatowe Zawody OSP
 • 18.08.2005r. – działania ratowniczo – gaśnicze w miejscowości Teresa doszło do pożaru dużego zboża na pniu na powierzchni 20 ha. Zadysponowano tam dwie sekcje JRG oraz sześć sekcji OSP. Przyczyną pożaru była iskra z układu wydechowego ciągnika. Straty wyniosły 45 tys. zł.
 • 22.09.2005r. – uroczyste przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego, technicznego i mechanicznego jednostkom OSP z KSRG powiatu średzkiego.
 • 03.11.2005r. – poświęcono samochody pożarnicze w KP PSP. Poświęcenia dokonał kapelan średzkich strażaków.
 • 10.2006r. – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. przeprowadziła „ Termomodernizacji budynku głównego KPPSP w Środzie Wlkp.” Inwestycja była możliwa do realizacji dzięki pomocy WFOŚiGW w Poznaniu oraz gmin Nowe Miasto, Zaniemyśl i Dominowo.
 • 12.12.2006r. – w siedzibie firmy BUMAR KOSZALIN S.A. w Koszalinie odbył się odbiór i przekazanie w depozyt podwozi samochodów MAN TGL 12.240 w celu dalszej zabudowy na pojazdy specjalne SH-24. Udział wzięli przedstawiciele KW PSP oraz Komend Powiatowych PSP w Środzie Wlkp., Krotoszynie i Rawiczu.
 • 18.04.2007r. – jednostka KP PSP w Środzie Wlkp. wzbogaciła się o podnośnik hydrauliczny SH-24. Jest to specjalny pojazd pożarniczy nowej generacji przeznaczony do działań ratowniczych, ewakuacyjnych i gaśniczych prowadzonych n wysokościach. Producentem sprzętu jest Fabryka Maszyn BUMAR w Koszaline na podwoziu samochodu MAN.
 • 13.06.2007r. – w Luboniu na poligonie Szkoły Aspirantów PSP po raz drugi zostały zorganizowane Manewry Wielkopolski Jednostek PSP w Ratownictwie Medycznym. Drużyna średzka zajęła II miejsce zdobywając dyplom oraz nagrody rzeczowe wzbogacające wyposażenie jednostki.
 • 17.10.2007r. – w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. odbyło się uroczyste przekazanie łodzi. Kluczki do łodzi przekazał średzkim strażakom osobiście Wojciech Ziętkowski – Burmistrz Środy Wlkp. Pozyskany sprzęt to aluminiowa, płaskodenna łódź ślizgowa MARINE 17H.
 • 26.04.2008r. – odbyły się III Wielkopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym w Gołuchowie. W zawodach wystartowało 25 ekip. Reprezentacja średzkiej zawodowej straży pożarnej zajęła II miejsce. W nagrodę za wywalczony sukces na mistrzostwach otrzymali z rąk Zastępcy Komendanta Wielkopolskiego PSP mł. bryg. A. Langnera dyplom, puchar oraz nagrody rzeczowe.
 • 06.11.2008r. – w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. odbyło się przekazanie nowego samochodu pożarniczego. Średzka Komenda wzbogaciła się o nowej generacji ciężki samochód pożarniczy GCBA 5/32.
 • 18.02.2009r. – po raz drugi Środa Wielkopolska była gospodarzem Mistrzostw Wielkopolski Strażaków w Pływaniu. Zawody rozegrano na basenie miejskim. Do rywalizacji przystąpiło ponad 100 zawodników reprezentujących 23 Komendy Powiatowe i Miejskie Województwa Wielkopolskiego.
 • 23.05.2009r. – podczas uroczystego apelu na staromiejskim rynku nadany został Sztandar Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej. To wydarzenie zapisało kolejną ważną kartę w historii. Zbiegło się również z 10-leciem powołania Komendy Powiatowej PSP. Goście Honorowi oraz przedstawiciele Społecznego Komitetu dokonali uroczystego wbicia gwoździ zdobnych w drzewiec sztandaru. nadbryg. Marek Kowalski dokonał aktu wręczenia sztandaru Komendantowi Powiatowemu PSP w Środzie Wlkp. st. bryg. Marianowi Przewoźniakowi. Poświęcenia Sztandaru dokonał ks. Prałat Andrzej Rawecki w asyście ks. Janusza Małuszka.
 • 3-5.06.2009r. – w pobliżu Głogowa zostały zorganizowane międzynarodowe ćwiczenia pod nazwą „ HELFEN OHNE GRENZEN – Ratownictwo bez granic” W ramach COO w ćwiczeniach uczestniczyli, także strażacy ze średzkiej jednostki.
 • 20.09.2009r. – rozegrane zostały VI Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek OSP z terenu Powiatu Średzkiego.
 • 02.12.2009r. – w Komendzie Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. odbyło się przekazanie miejscowej jednostce Ratowniczo- Gaśniczej specjalnej osłony zabezpieczającej poduszki powietrzne samochodów osobowych. Osłonę przekazał średzkim strażakom osobiście Wojciech Ziętkowski – Burmistrz miasta Środa Wlkp.
 • Maj, czerwiec 2010r. – to rok 67 podjętych działań związanych z akcją przeciwpowodziową na rzece Warcie w gminach Nowe Miasto, Krzykosy i Zaniemyśl.
 • 15.05.2010r. – w Toruniu odbyły się międzynarodowe zawody pod nazwą „Najtwardszy Strażak Przetrwa” na które zjechali się pożarnicy z całej Europy. Wzięło w nich udział 10 strażaków z wielkopolski a wśród nich znaleźli się st. asp. Mariusz Poll i st. str. Hubert Niemier, którzy reprezentowali Komendę Powiatową PSP w Środzie Wlkp.
 • w czerwcu 2010r. – Komenda Powiatowa PSP w Środzie Wlkp. gościła międzynarodową grupę policjantów i strażaków – sportowców zaproszonych do wielkopolski przez policyjne związki zawodowe.
 • 13.08.2010r. – doszło do groźnego pożaru w jednej z firm przy ul. Brodowskiej w Środzie Wlkp. Ogień wybuchł w magazynie materiałów do produkcji mebli i szybko się rozprzestrzeniał. Z pożarem zmagało się ponad 50 strażaków z JRG w Środzie Wielkopolskiej, Wrześni, Śremu, Poznania. Do gaszenia pożaru zadysponowano, także strażaków z OSP Zaniemyśl, Brodowo, Pięczkowo i Dominowo. W wyniku powstałego pożaru powstały duże straty materialne, ale na szczęście nie ucierpiały żadne osoby.
 • 17.12.2010r. – odbyła się uroczystość przekazania średzkim strażakom nowego samochodu pożarniczego GBA 2,5/16. Aktu przekazania samochodu po wcześniejszym poświęceniu przez ks. Janusza Małuszka dokonał Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu nadbrygadier Wojciech Mendelak wspólnie z włodarzami powiatu i miasta Środa Wlkp. starostą Tomaszem Pawlickim oraz Burmistrzem Wojciechem Ziętkowskim.
 • styczeń 2011r. – silna odwilż i opady deszczu spowodowały zalania i podtopienia budynków, gospodarstw i pól uprawnych. W wyniku czego nastąpiło realne zagrożenie lokalnej powodzi. Trudna sytuacja sięgnęła gmin Krzykosy i Zaniemyśl. Niezbędne okazały się działania polegające na budowie wałów z worków z piaskiem.
 • 31.05.2011r. – zakończyli służbę dwaj zasłużeni strażacy średzkiej Komendy. Na emeryturę przeszli zastępca Komendanta Powiatowego bryg. Waldemar Stypiński oraz dowódca zmiany asp. sztab. Jerzy Ratajczak. Pożegnanie strażaków odbyło się w siedzibie Komendy i miało charakter uroczystej zbiórki.
 • 31.08.2011r. – do średzkiego SK wpłynęło zgłoszenie o wypadku podczas prac serwisowych w elektrowni wiatrowej w Nadziejewie. Wypadkowi uległy dwie osoby przebywające w gondoli na wysokości 100m. Po chwili okazało się, że są to ćwiczenia, w które włączyła się specjalistyczna grupa wysokościowa z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 5 w Poznaniu.
 • 18.09.2011r. – VII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze OSP
 • 21.12.2011r. – w atmosferze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w Komendzie Powiatowej PSP w Środzie Wielkopolskiej odbyła się uroczystość przekazania nowego samochodu pożarniczego.
 • 02.01.2012r. – w siedzibie Komendy odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp. przez st. kpt. Jarosława Kuderczaka. Podczas okoliczności ceremonii, wręczenia aktu powołania dokonał Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu st. bryg. Lech Janiak.
 • 31.05.2012r. – podczas uroczystego apelu nastąpiło pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej st. bryg. mgr inż. Mariana Przewoźniaka, który po 35 latach poszedł na zaopatrzenie emerytalne.
 • 11.07.2012r. – na Cmentarzu Parafialnym w Środzie Wlkp. pożegnaliśmy ś.p. st. str. Macieja Strugarka, tragicznie zmarłego funkcjonariusza średzkiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 • 14.08.2012r. – obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. objął st. bryg. mgr inż. Andrzej Król.
 • 10.12.2012r. – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. odbyła się prezentacja otrzymanego sprzętu przez średzkich strażaków oraz spotkanie z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. W uroczystości uczestniczyli: Starosta Średzki Tomasz Pawlicki, burmistrz Środy Wlkp. Wojciech Ziętkowski, przedstawiciele służb mundurowych Komendant Policji mł. insp. Paweł Wawrzyniak, Dyrektor Aresztu Śledczego ppłk. Grzegorz Fedorowicz, Komendant Straży Miejskiej Paweł Ludwiczak. Poświęcenie sprzętu oraz słowo boże na okres świąt przekazał kapelan średzkich strażaków ks. Janusz Małuszek.
 • 29.05.2013r. – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste pożegnanie st. kpt. mgr Mirosława Frąckowiaka, który z dniem 31 maja 2014r. przeszedł na emeryturę po 32 latach służby.
 • 23.06.2013r. – VIII Powiatowe Zawody Pożarnicze OSP
 • 26.06.2013r. – I Turniej Służb Mundurowych „Kadeci kontra Zawodowcy”
 • 10.07.2013r. – Spotkanie z dysponentami PRM w celu ustalenia zasad współdziałania, a szczególności obiegu informacji o zdarzeniach w związku z przejęciem obsługi numeru alarmowego 112 przez WCPR Poznań.
 • 09.08.2013r. – Ćwiczenia zgrywające służb ratunkowych powiatu średzkiego i śremskiego nad Zalewem w Środzie Wlkp.
 • 01.10.2013r. – dotychczasowy wieloletni Z-ca Dowódcy JRG st. kpt. inż. Bogusław Podgórski obejmuje stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Środzie Wielkopolskiej.
 • 11.12.2013r. – uroczyste przekazanie sprzętu oraz pojazdu. Komenda Powiatowa PSP w Środzie Wielkopolskie wzbogaca się o samochód osobowy Skoda OCTAVIA, dwa ubrania gazoszczelne DRAGER, 44 hełmy Gallet oraz 2 parawany do izolacji poszkodowanych od osób postronnych.
 • 31.12.2013r. – uroczyste zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wielkopolskiej przez st. bryg mgr inż. Andrzeja Króla, który z dniem 01.01.2014r. obejmuje stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Finansów w Komendzie Głównej PSP w Warszawie. Jednoczenie stanowisko Komendanta Powiatowego PSP obejmuje mł. bryg. mgr Jarosław Kuderczak – dotychczasowy Z-ca Komendanta.
 • 01.01.2014r. – Stanowisko Z-cy Dowódcy JRG obejmuje kpt. Zbigniew Tunkiewicz, wieloletni dowódca zmiany I.
 • 22.02.2014r. – Pierwszy Turniej Tenisa Stołowego w deblu o Pucha Przechodni Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wielkopolskiej.
 • 11.04.2014r. – Pierwszy Memoriał Pływacki im. Macieja Strugarka upamiętniający tragiczną śmierć naszego Kolegi.
 • 14.05.2014r. – Udany start reprezentacji Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wielkopolskiej w eliminacjach strefowych do Mistrzostw Wielkopolski w Dwuboju Pożarniczym. Nasi funkcjonariusze uplasowali się na III miejscu ulegając reprezentacjom KM PSP Poznań oraz KP PSP Śrem. 
 • 30.04.2014r. – w siedzibie Komendy odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp. przez st. kpt. mgr inż. Macieja Kaczmarka. Podczas okoliczności ceremonii, wręczenia aktu powołania dokonał Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu st. bryg. Lech Janiak
 • 21.06.2014r – II Średzkie Manewry ratownicze pod kryptonimem „Bezpieczne Wakacje”
 • 12.07.2014r. ¬– Warsztaty Szkoleniowe „LAS 2014”
 • 6-7.10.2014r. – Komenda Powiatowa PSP w Środzie Wielkopolskiej była organizatorem narady służbowej służb technicznych i kwatermistrzowskich jednostek PSP woj. wielkopolskiego, która odbyła się w Hermanowie.
 • 24.10.2014r. – II Turniej Służb Mundurowych „Kadeci kontra Zawodowcy”
 • listopad 2014r. – podsumowanie prac remontowych: adaptacja dwóch pomieszczeń do naprawy i przeglądów ODO, wymiana instalacji elektrycznej w budynkach warsztatowo – magazynowych, modernizacja części placu manewrowego przed budynkiem głównym.
 • 07.11.2014r. – uroczyste przekazanie sprzętu oraz pojazdu. Komenda Powiatowa PSP w Środzie Wielkopolskie wzbogaca się o lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Ford, sprzęt do ratownictwa wysokościowego oraz pomieszczeń ODO.
 • 29.11.2014r. – warsztaty szkoleniowe z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa wodnego.

Inne strony

Komenda Główna PSP w Warszawie

www.straz.gov.pl

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

www.psp.wlkp.pl 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
www.pspkalisz.alte.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie
www.konin.psp.wlkp.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie
www.leszno.psp.wlkp.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
www.kmpsp.poznan.pl

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży

www.chodziez.psp.wlkp.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie
www.straz.czarnkow.psp.wlkp.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie
www.gniezno.psp.wlkp.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu
www.gostyn.psp.wlkp.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim
www.psp.grodzisk.cgx.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie
www.jarocin.psp.wlkp.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
www.straz.kepno.com.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole
www.kolo.psp.bip.net.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie
www.koscian.psp.wlkp.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie
www.krotoszyn.psp.wlkp.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie
www.miedzychod.psp.wlkp.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu
www.nowytomysl.psp.wlkp.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach
www.oborniki.psp.wlkp.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim
www.ostrow.psp.wlkp.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie
www.ostrzeszow.psp.wlkp.pl/nowa/

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile
www.pila.psp.wlkp.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie
www.pleszew.psp.wlkp.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu
www.rawicz.psp.wlkp.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
www.szamotuly.psp.wlkp.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie
www.srem.psp.wlkp.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku
www.turek.psp.wlkp.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu
www.straz.wagrowiec.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wrześni
www.straz.wrzesnia.powiat.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie
www.straz.powiatwolsztyn.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie
www.zlotow.psp.wlkp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienia publiczne

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Środzie Wlkp.

Dowódca JRG w Środzie Wlkp.

  kpt. Daniel Pawłowski

 

Zastępca Dowódcy JRG w Środzie Wlkp.

mł. kpt. Marek Mądry 

 

Dowódca zmiany I

asp. sztab. Mariusz Poll

 

Dowódca zmiany II

 asp. sztab. Wojciech Janicki 

 

Dowódca zmiany III

 asp. sztab. Jarosław Kalak

 

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy
w szczególności:


1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
w ramach odwodów operacyjnych;

5) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
6) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania
w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

7) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania,
w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

8) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
9) prowadzenie doskonalenia zawodowego;
10) udział w aktualizacji:
     a) stanu gotowości operacyjnej,
     b) procedur ratowniczych,
     c) dokumentacji operacyjnej;
11) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
12) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez oficera prasowego.

Komenda

Struktura i organizacja Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp.

Strukturę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Średzkiego tworzą:

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej

 

Zintegrowany System Ratowniczo Gaśniczy

W ramach zintegrowanego systemu ratowniczego na terenie powiatu średzkiego działa Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. System ten tworzą następujące podmioty:

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
 • 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jednostka ratowniczo-gaśnicza dysponuje 3 samochodami gaśniczymi i 6 samochodami specjalnymi. Dziennie w strażnicy PSP dyżur pełni średnio 10 funkcjonariuszy i dalszych 2 w dyspozycji domowej.
Ogółem wg stanu na dzień 31.12.2014 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. służbę pełni 47 osób, w tym 7 oficerów, 10 aspirantów, 21 podoficerów i 9 szeregowych. Działania ratowniczo gaśnicze jednostki zawodowej są wspierane przez 7 jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i 26 pozostałych jednostek OSP.

 

Kierownictwo

Skorlinski

Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp.

 mł. bryg. mgr inż. Tomasz Skorlinski

 

 kaczmarek photo

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp.

mł. bryg. mgr inż. Maciej Kaczmarek