002Grudzień 2015 roku - w średzkiej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej to kolejny miesiąc podczas którego, kontynuowano szkolenia oraz realizowano ćwiczenia praktyczne.

Strażacy ratownicy ćwiczyli następujące zagadnienia :
Taktykę gaszenia pożarów - podczas ćwiczeń korzystano z walorów techniczno użytkowych pojazdu GBA2,5/16 SCANIA oraz sprzętu stanowiącego jego wyposażenie. Ratownicy doskonalili ; obsługę pojazdu, autopompy, urządzenia szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego. Podczas ćwiczeń zapoznano się także, z rozmieszczeniem oraz parametrami technicznymi pozostałego sprzętu wykorzystywanego w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Ratownictwo na wysokości w warunkach zimowych - szczególnie zwracając uwagę na bhp na oblodzonych, pokrytych śniegiem dachach, drabinach i schodach zewnętrznych. Przy wykorzystaniu sprzętu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym , ćwiczono m.in. ewakuację poszkodowanego z wysokości, zabezpieczenia w postaci poręczy linowej po poruszaniu się po schodach i pochyłym dachu.
Szkolenie medyczne - poprzez wykorzystanie defibratora zewnętrznego AED oraz zestawu torby R-1 ćwiczono procedury związane z resuscytacją osoby dorosłej. Szczególną uwagę zwrócono na stany poszkodowanego , przy : utracie przytomności, w wyniku upadku z wysokości, osób porażonych prądem oraz ewakuowanych z wody o obniżonej temperaturze.
Po raz kolejny lider warsztatów ,, Technika” organizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu, posiadaną wiedzę przekazywał druhom OSP. Przy jego udziale oraz kierownictwa Komendy na placu zakładu zajmującego się recyklingiem pojazdów przeprowadzono warsztaty ,, Technika i ratownictwo drogowe”, dla części jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego powiatu średzkiego.
W ramach rozpoznania operacyjnego zapoznano się z obiektem oczyszczalni biologicznej cukrowni Pfeifer Langen – Polska S.A. w Środzie Wlkp. Na terenie obiektu znajduje się instalacja oraz zbiornik magazynujący powstający w wyniku procesu oczyszczania, gaz - metan.
Opracowanie: kpt. Z. Tunkiewicz; zdjęcia: archiwum KPPSP Środa Wlkp.

 

Grudzień w JRG Środa Wlkp. – szkolenie doskonalące.